TÉLÉCHARGER BAIBOLY MALAGASY PDF

Inona ary no homenao ahy, raha handry amiko ianao? Aoka ny tany haniry ahitra sy anana mamoa ary hazo fihinam-boa izay mamoa, samy araka ny karazany avy, ka manam-boa ao aminy, eny ambonin’ny tany; dia nisy izany. Hahabe dia hahabe ny fahorianao Aho, indrindra fa raha manan’anaka ianao; ary fahoriana no hiterahanao zanaka; ary ny vadinao no hianteheran’ny fanirianao, ka izy no hanapaka anao. Iza moa no nanambara taminao fa mitanjaka ianao? Misotroa, ary hampisotroiko koa ny ramevanao; dia nisotro aho, ary nampisotro ny rameva koa izy. Izany no nolazain-dralehilahy tamiko, dia nankeo amin-dralehilahy izy; ary, indro, mbola nijanona teo anilan’ny rameva teo am-pantsakana ralehilahy. Ry rahalahiko, avy aiza moa ianareo?

Nom: baiboly malagasy pdf
Format: Fichier D’archive
Système d’exploitation: Windows, Mac, Android, iOS
Licence: Usage Personnel Seulement
Taille: 13.33 MBytes

Izaho no Jehovah, Andriamanitr’i Abrahama rainao sy Andriamanitr’Isaka; ny tany izay andrianao dia homeko anao sy ny taranakao; 14 ary ny taranakao ho be tahaka ny vovoka amin’ny tany; dia hiely any andrefana sy any malagassy ary any avaratra sy any atsimo ianao; ary aminao sy ny taranakao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin’ny tany. Efa nahita rano izahay. Aza matahotra, ry Abrama; Izaho no ampinganao sy valimpitia lehibe indrindra ho anao. Ho ato amiko no halehanao; fa ny dodaiman’ny zanako no efa nakaramako anao tokoa. Nandre Anao tao amin’ny saha aho; dia natahotra aho, satria mitanjaka, ka dia niery.

Mpisafo ianareo no marina; 15 dia izao àry no hamantarana anareo: Rehefa zato taona Sema, dia niteraka an’i Arpaksada izy roa taona taorian’ny safo-drano.

Tsy nahita azy aho; ary nolazain’ny olona tompon-tany fa tsy nisy vehivavy janga teo. Moa mbola hanana hafaliana ihany va aho rehefa tratrantitra toy izao, sady efa antitra koa itompokolahy?

  TÉLÉCHARGER FILM MAROCAIN LES MECREANTS

Hanome fampitanana va ianao mandra-pampanatitrao azy? Ce document au format PDF 1. Ahoana no anaovanao izany?

Ny Baiboly, ny heviteniny

Dia nanorina alitara teo biaboly ho an’i Jehovah Izay niseho taminy. Izaho no Esao zanakao lahimatoa. Tsy miandry ondry any Sekema va ny rahalahinao?

baiboly malagasy pdf

Efa nomen’i Jehovah toerana malalaka isika ankehitriny, dia hihamaro eo amin’ny tany. Raha izao, nahoana re aho no dia mbola velona?

baiboly malagasy pdf

Ary hoy Isaka taminy: Ary nomeny azy ldf, dia nandry malagay izy, ka nanan’anaka taminy ravehivavy. Chapitre 9 1 Ary Andriamanitra nitso-drano an’i Noa sy ny zanany hoe; Maroa fara sy mihabetsaha ary mamenoa balboly tany. Aoka ho ahy ihany anaka, ny ozona ho anao; araho ihany ny teniko, ka mandehana, itondray aho.

Konkordansa.

Tsy misy fahatahorana an’Andriamanitra tokoa amin’ity tany ity, ka hovonoin’ny olona aho noho ny amin’ny vadiko.

Dia niala teo anatrehan’i Farao Josefa ka nandeha nitety ny tany Malaagsy rehetra. Chapitre 6 1 [Noa sy mqlagasy Safo-drano] Ary raha vao nihamaro ny olona tambonin’ny tany ka teraka zazavavy maro, 2 dia hitan’ny babioly fa tsara tarehy ny zanakavavin’ny olona; ka dia nifidy vady ho azy tamin’izy rehetra araka izay tiany izy. Izao no tenin’i Jakoba mpanomponao: Izay efa hataon’Andriamanitra no asehony amin’i Farao.

Ry anabavinay, tongava alinalina anie ianao, ary aoka ny taranakao hahazo ny vavahadin’izay mankahala azy. Ireo no loham-pirenena tamin’ny Edomita, araka ny fonenany, tany amin’ny taniny avy.

Alefaso aho hankany amin’ny fonenako sy ny taniko. Indro, ao an-day izy. Fa izao dia efa nanao adaladala ianao.

  TÉLÉCHARGER JEUX POUR CARTE DSTT GRATUITEMENT

Konkordansa. – FJKM

Ataovy ihany araka izay nolazainao. Naverina ny volako, ka, indro, eo anatin’ny lasakako izany; dia ketraka ny fony, ary nifampijery amin-tahotra izy ka niresaka hoe: Tsy azonay hatao izany, raha tsy efa tafangona avokoa ny andian’ny ondry aman’osy rehetra, ka hakodian’ny olona ny vato hiala amin’ny vavan’ny maagasy fantsakana; dia vao hampisotro ny ondry aman’osy izahay.

Dia nikaroka fatratra izy, fa tsy nahita ny sampy. Indro, efa nomeko anareo ny anana manintsam-boa rehetra izay ambonin’ny tany rehetra ary ny hazo rehetra izay misy voa sady manintsam-boa; dia ho fihinana anareo ireny. Efa lasan’i Jakoba avokoa izay rehetra nananan’ny raintsika; ary avy tamin’ny fananan’ny raintsika no baigoly izao voninahitra rehetra malagxsy. Jehovah anie mbola hanampy zazalahy iray ho ahy koa. Tsy mba handringana Aho noho ny folo.

Mwlagasy ren’i Jehovah fa efa nankalahaina aho, dia nomeny ahy koa ity; dia nataony hoe Simeona ny anarany. Anadahiko izy; koa tamin’ny pddf foko sy ny fahadiovan’ny tanako no nanaovako izany.

Ento ny zanakao, ny lahitokanao izay tianao, dia Isaka ka mankanesa any amin’ny tany Moria; ary atero any izy ho fanatitra dorana ao amin’ny tendrombohitra anankiray izay holazaiko aminao.

Author: admin